PR Bešický a Čachovický vrch

Panoramatická fotografie

Geologie: Podloží tvoří neovulkanické horniny (tefrity a pyroklastika bazaltoidních hornin).
 Květena: Vrchol Čachovického chocholu a jeho sv. výběžek tvoří mozaika perialpidské bazifilní teplomilné doubravy a suchých bylinných lemů. Lesní společenstva doplňuje acidofilní doubrava ve střední části přírodního komplexu. Nelesní společenstva jsou charakteristické především suchými úzkolistými trávníky a četnými křovinami jednak v hustém zápoji, tak i v mozaice.
Na Běšickém chocholu nalézáme velice kvalitní a zachovalou teplomilnou doubravu s dominantním Quercus robur. V bylinném patře zde rostou některé ohrožené a chráněné druhy: Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), Lilie zlatohlávek (Lilium martagon), Mařinka barvířská (Asperula tinctoria), Koniklec luční (Pulsatilla pratensis), Strdivka zbarvená (Melica picta) včetně silně ohrožených druhů, Zvonek český (Campanula bononiensis) a Modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). V lesním porostu se vyskytuje také ohrožený druh Jeřáb muk (Sorbus aria).
Velmi cenné jsou stepní trávníky s historicky doloženým výskytem vstavačovitých rostlin.