NPR Úhoš

Panoramatická fotografie

Byla vyhlášena v roce 1974 k ochraně tabulové hory význačné geologické stavby. Na svazích jsou přirozená lesní a stepní společenstva. V uvedené lokalitě se nachází až 1000 druhů rostlin z 3000 evidovaných v České republice. Stolová hora: vznikla na okraji lávového proudu čedičových hornin při třetihorní činnosti doupovského vulkánu. Od něho je oddělena údolím Donínského potoka, nad nímž se nejvýrazněji projevují terasovité stupně vypreparovaných skal. Pohled na okolní dynamicky utvářenou krajinu spolu s možností pozorování pestrých přírodnin přispívá k turistické oblíbenosti tohoto vrchu
Naučná stezka

Po okraji hranice NPR vede červené turistické značení. Naučná stezka začíná v obci Pokutice (2 km JZ od Kadaně) a pokračuje do Rašovic, se kterým vede souběžně i naučná stezka. První tabule je na úpatí Úhoště. Končí v osadě Zásadě u silnice. Je dlouhá asi 7,5km a má 13 zastavení.
Zoologie: Z plazů se zde vyskytuje zmije obecná (Vipera berus), ještěrka obecná (Lacerta agilis) aj. živorodá (Zootoca vivipara) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z ptáků je významný výskyt výra velkého (Bubo bubo), včelojeda lesního (Pernis apivorus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), lejska malého (Ficedulaparva) a strnada lučního (Emberiza calandra). Poměrně bohatý je i výskyt letounů, a to jak v lesních porostech, tak na zimovištích v prostorách bývalé vesnice. Velmi významný je i hojný výskyt některých vzácných druhů bezobratlých živočichů, např. xerotermní druh oblovky Cochlicopa lubricella a drobnička Pupilla triplicata.
Podloží: tvoří horniny severovýchodního okraje třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor oligocénního až miocénního stáří. Hora Úhošť je tvořena celkem pěti ukloněnými polohami příkrovů čedičových hornin (leucitit, bazanit, tefrit a čedič), které se střídají s měkčími polohami tufů a tufitů.
Historie
Hora Úhošť má i zajímavou historii, je považována za legendární slovanské hradisko Wogatisburg, kde slovanský král Samo porazil v roce 631 franckého panovníka Dagoberta.