PP Sluňáky

Panoramatická fotografie

Geologie: V podloží jsou horniny krystalinika údolí Ohře (ortoruly až migmatity), které je pokračováním krystalinika Krušných hor směrem na jih od krušnohorské zlomové linie. Rula je rozložena kaolinickým zvětráváním a na ní u obce Rokle leží křemencové balvany o průměru až 4 metry. Balvany jsou posledním denudačním zbytkem mladších, později pokřemeněných (silicifikovaných) písčitých sedimentů, které jsou dnes rozvlečeny po svahu v podobě krátkého kamenného soliflukčního proudu. Stáří křemenců není známo, původně byly pokládány za třetihorní, ale spíše jsou druhohorní (křídové). Mají nepravidelný tvar s četnými prohlubněmi a ohlazenými ploškami na povrchu.
Květena: Květena přírodní památky není významná
Zvířena: Vzhledem k předmětu ochrany zde není prováděn systematický zoologický průzkum. Na lokalitě byly pozorovány běžné druhy fauny kulturní stepy a před rokem 1982 zde byla pozorována ještěrka zelená (lacerta viridis). Recentně však nebyl její výskyt potvrzen.
Poznámka: V širším okolí byly křemence dříve používány pro výrobu dinasu (žáruvzdorná hmota vhodná pro vyzdívky vysokých pecí). Název lokality je odvozen od lidového označení křemenců.