PP Rašovické skály

Panoramatická fotografie

Geologie: Horniny severního okraje třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor jsou zde zastoupeny čedičovými horninami a jejich pyroklastiky. Odlučná plocha starého sesuvu vytvořila vysoké příkré skalní stěny spadající k severozápadu do údolí. Skalní výchozy jsou zvětráváním rozčleněny na několik skalních bloků.
Květena: Skalní stěny i skalní plošiny osidlují společenstva teplomilných rostlin. Z lokality je udáváno více než 300 druhů vyšších rostlin, z nichž řada patří mezi druhy zvláště chráněné. Jde o silně ohrožené druhy: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hvozdík sivý (dianthus gratianopolitanus) a ohrožené druhy tařice skalní (Aurinia saxatilis), zimostrázek alpský (Polygaloides chamaebuxus), třemdava bílá (Dictamnus albus). V zastíněných místech s hlubší vrstvou půdy rostou vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice bílá (Cephalanthera longifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), silně ohrožený stavač mužský (Orchis mascula) a především bohatá populace sasanky lesní (Anemone sylvestris).
Zvířena: Hnízdí ze zvláště chráněný krkavec velký (Corvus Corax), lokalita je rovněž významným biotopem fauny bezobratlých, jejichž systematický průzkum nebyl doposud proveden.
Lesnictví: V okolí přírodní památky se nacházejí různověké lesní porosty s bohatým zastoupením dřevin jehličnatých i listnatých – borovice lesní, smrk zptepilý, modřín opadavý, dup letní, buk lesní, javor klen a jasan ztepilý.