PR Vodní nádrž Sedlec

Panoramatická fotografie

Geologie: Lokalita je součástí třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor. Podloží tvoří čedičové horniny a jejich pyroklastika. Vodní nádrží byly zatopeny čtvrtohorní sedimenty i s částí údolní nivy potoka.
Květena: V okolí nádrže, která byla vybudována pro zavlažování okolních zemědělských pozemků a je napájena potokem Dubá I., se vyvinula přírodně blízká pobřežní společenstva. Vegetaci rezervace tvoří vodní a pobřežní společenstva, společenstva vysokých ostřic, vrbové porosty a extenzivně obdělávané mokřadní louky s rozptýlenou zelení. Významný je výskyt bohaté populace upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), který patří mezi druhy zvláště chráněné, nalezeny byly i další chráněné, ohrožené a nepříliš často se vyskytující druhy rostlin- prstnatec májový (Deactylorhiza-majalis) a ostřice oddálená (Carex distans).
Zvířena: Rezervaci obývá řada chráněných druhů, zejména obojživelníků a ptáků - jmenujme například čolka velkého (Triturus cristatus), kuňku obecnou (Bombina bombina), rosničku zelenou (Hyla arborea) a řada dalších. Stejně významný je výskyt ptáků, z nichž někteří sem pouze zaletují. Zastiženi zde byli potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus rufycollis), kormorán velký (Phalocrocorax carbo), volavka popelavá (Ardea cinerea), čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), husa velká (Anser anser), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), luňák červený (Milvus milvus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), křepelka polní (Coturnix coturnix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), lednáček říční (Alcedo atthis) a řada dalších druhů.
Využití: Na zamokřených plochách se provádí extenzivní kosení v zájmu rozvoje populace upolínu nejvyššího. V omezeném úseku je povoleno sportovní rybaření.