Vodní nádrž Nechranice

Panoramatická fotografie

Ornitologický význam: Nechranická nádrž je dána velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové cestě vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami na kraji Žatecké roviny (dle geomorfologického členění České republiky Mostecká pánev - Žatecko, Lounsko, Radonicko) a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující husy polní (Anser fabalis). Význam lokality jako tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat výsledky pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995. Počty zimujících husí vzrostly za posledních deset let z několika set exemplářů až na 20 000. Zároveň celkový počet zimujících vodních ptáků v prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 ptáků. Přestože Nechranická přehrada je v letní sezóně velmi intenzivně rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybářským revírem, v období podzimního tahu a zimování je vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků
Hlavními účely: VD Nechranice jsou zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování pro zásobení vodárenské, pro průmysl, energetiku, zemědělství a rekultivace, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží před povodněmi a výroba elektrické energie v MVE Nechranice.
Dalšími účely vodního díla jsou likvidace následků havárií, ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů, vodní sporty, sportovní rybolov a rekreace.