PR Horská louka u Háje

Panoramatická fotografie

Geologie: Podloží převážné části území tvoří dvojslídný až muskovitický svor, do jižní částo zasahuje ortorula náležící do skupiny tzv. červených rul. Stáří obou typů hornin Krušnohorského krystalinika je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum. Půdy jsou glejové a rašeliništní, podél potoka se nachází aluviální náplavy.
Květena: Typická společenstva horké louky hostí bohaté populace zvláště chráněných druhů rostlin. Rostou zde například Prstenec májový (Dactylorhiza majalis), prstenec listnatý (Dactylorhiza longebracteata), běloprstka bělavá (Leucorchis albida), tučnice obecná (Pinguicula vulgarit), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), vratička měsíční (Botrychium lunaria), prha arnika (Arnica montana), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), koprník štětinolistý (Meum athamanticum).
Zvířena: Na území rezervace byly pozorovány běžné druhy obratlovců. Ze zvláštně chráněných živočišných druhů byl zaznamenán výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara).