PP Doupovská pahorkatina

Panoramatická fotografie

Květena: Geologický podklad, tvary reliéfu i klima podmínily rozvoj teplomilných společenstev s bohatým zastoupením ubývajících a řady ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Roste zde například koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
 Zvířena: Hnízdí zde řada pěvců – například slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Další významné druhy sem pravidelně zalétají, například čáp černý (Ciconia nigra), luňák červený (Milvus milvus), spatřen byl i orel mořský (Haliaeetus albicilla). Velmi bohatě jsou zastoupeni také plazi a obojživelníci.