NPP Ciboušov

Panoramatická fotografie

Geologie: Podloží tvoří horniny krušnohorského krystalinika zastoupené drobnozrnnou až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou (stáří hornin je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum). Křemenné žíly s drahokamovými odrůdami křemene (zejména ametyst, jaspis) se v rule vytvořily při opakovaných tektonických procesech hydrotermálních roztoků na zlomech a puklinách. Od 14. století byly na lokalitě drahé kameny přerušovaně předmětem intenzivní těžby. Pro naleziště je charakteristický především zonální ametyst s ostře ohraničenými fialovými zónami v základní, převážně jaspisoví hmotě žíloviny. Na lokalitě se nachází pozůstatky po historické těžbě v podobě odvalů a zbytku těžební rýhy. Svah pokrývají kamenitohlinité suťové sedimenty.
Květena: Naleziště prorůstá druhotný smíšený les, květena není výjimečná.
Zvířena: Z druhů uvedených v seznamu zvláště chráněných druhů živočichů byl pozorován ťuhýk obecný (Lanius collurio) a zmije obecná (Vipera berus)
Lesnictví: Smíšení lesní porosty jsou nepůvodní se zastoupením smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, dubu letního, břízy bělokoré a olše lepkavé.